• Konkurs recytatorski "POLSKA - MOJA OJCZYZNA"

     • W  czwartek  25 października 2018r. odbył się w naszej szkole Konkurs  Poezji Patriotycznej          „ Polska – moja Ojczyzna” . Zgłosili się uczniowie klas młodszych oraz klas IV- VII. Każdy uczestnik zaprezentował jeden  wybrany przez siebie utwór  o tematyce patriotycznej. Jury w składzie:  Pani Violetta Górczyńska, Pani Ewa Jagodowska , Pani Katarzyna Chyla, Pani Bożena Paszczyk oceniało opanowanie tekstu, dykcję, dobór i rozumienie tekstu oraz ekspresję wypowiedzi. Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. I jak to podczas konkursów bywa jedni mieli  ogromna tremę , inni stojąc  na scenie  czuli się jak „ryba w wodzie”. Wiersze były recytowane pięknie. Atmosfera na  sali podniosła, bo  tematyka utworów niosła  uczucia i emocje dotyczące  miłości, szacunku i podziwu dla rodzinnego kraju .Poprzez ten konkurs  chcemy włączyć się w obchody  tak ważnej  dla każdego Polaka rocznicy  – w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

     • Temat lekcji: Mitologia Grecka - Bogowie Olimpu

     • 26 października uczniowie klasy 5B przebrali się na lekcji historii za bogów greckich. Wraz z nauczycielem chodzili po szkole i opowiadali w paru zdaniach o postaci którą reprezentują młodszym kolegom.

    • Ogłoszenie nr 640862-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.
     • Ogłoszenie nr 640862-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.

      • Miasto Stołeczne Warszawa - Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza: Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kazimierzowskiej 16, 02-589 i przy ul. Tynieckiej 25, 02-615 Warszawa w okresie 01-01-2019 r. -31.12.2019 r.
    • "Zdrowa kanapka"
     • "Zdrowa kanapka"

     • Od października nasza szkoła bierze udział w dzielnicowym projekcie "Zdrowa kanapka", który obejmuje wszystkich uczniów z klas I - III. Dzieci codziennie jedzą świeżo przygotowane kanapki. 

       

      Projekt trwa do 31 marca 2019r. Celem projektu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych  oraz wyrównywanie szans edukacyjnych

     • Ślubowanie klas I

     • 12 października świętlowaliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej!

       

      Jak co roku do grona naszych uczniów dołączyły pierwsze klasy! To bardzo ważny dzień dla całej społeczności szkolnej, dla Rodziców i Nauczycieli! 

      Pani Dyrektor Barbara Dąbrowska pasowała na uczniów wszystkie dzieci z pierwszych klas, tym samym pierwszoklasiści dołączyli do grona społeczności szkolnej! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i wielu przyjaźni! 

     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     •  

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy

      wszystkim pracownikom oświaty

      radości, wytrwałości, cierpliwości i staysfakcji z pracy.

      Wiedza jest darem na całe życie.

       

     • Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

     • W tym roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji "Sprzątanie świata". W tym roku akcja była prowadzona pod hasłem "AKCJA SEGREGACJA! 2x więcej, 2x czyściej". Uczniowie klas III i IV, w czasie zajęć w świetlicy szkolnej mieli okazję podyskutować o Fundacji "Nasza ziemia", zwrócili uwagę na istotę segragacji śmieci, a następnie udali się na SPRZĄTANIE ŚWIATA! 

     • Archi Przygody klasy IA

     • Współpracujemy z Wydziałem Architektury Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowym Centrum Kultury.

      Przez cały I semestr klasa IA będzie przeżywała (Archi)przygody! przy współpracy Panią architekt Julią Wiśniewską 

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     • Nowy rok szkolny dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 157

      witali niezwykle uroczyście. Inaugurację zaszczyciły swoją obecnością władze dzielnicy Mokotów

      Burmistrz pan Bogdan Olesiński, zastępca Burmistrza pan Krzysztof Skolimowski, naczelnik Wydziału

      Oświaty i Wychowania pan Cezary Kocon, zastępca naczelnika pani Jolanta Kulmatycka , dyrektorzy

      mokotowskich szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele związków zawodowych.

       

      Uroczystość poprowadziła pani Dyrektor Barbara Dąbrowska , która swoją funkcję objęła

      30 sierpnia 2018 r. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu swoje przemówienie

      powitalne wygłosiła pani Dyrektor. Życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego, wielu sukcesów

      oraz wzajemnej życzliwości i zaufania. Nauczycielom zapału, dużo cierpliwości, sił w pokonywaniu

      trudności i satysfakcji w pracy z uczniami. Rodzicom radości z osiągnięć dzieci.

       

      Po tym wystąpieniu głos zabrali szanowni goście. Pierwszy przemawiał pan Burmistrz Bogdan

      Olesiński. Skierował ciepłe słowa do całej społeczności szkolnej i wszystkich zebranych. Życzył

      sukcesów i sił do realizacji swoich pasji i zainteresowań. Następnie słowa do zebranych skierowała

      przedstawicielka związków zawodowych, w których również przekazała wiele życzeń .

       

      Uczniowie klas II i III przygotowali pod opieką swoich pań piękny występ artystyczny

      o minionych wakacjach i o życiu szkolnym. Po uroczystości nastąpiły pierwsze powakacyjne

      spotkania z wychowawcami klas.

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       

      Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 157 im. Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy
      ul. Kazimierzowskiej 16  - zwaną dalej Placówką, jest  Dyrektor tej Placówki.

      2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Dariusz Lewandowski,      adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl .

      3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

      4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą:  administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów   przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

      5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

      6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień art. 15÷18 oraz 20÷21 RODO.

      7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

      Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - art. 7 ust. 3 RODO.

      8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

      9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.

      10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     • ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZAWSKICH KONKURSACH!

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie WARSZAWSKIE SZKOŁY do wzięcia udziału w naszych konkursach!

       

      Konkurs plastyczny - "Mój świat w 2038 roku"

      Uczniowie z klas I - VII mają możliwość rozbudzenia swojej wyobraźni o przyszłości i przelania jej na papier!

      Więcej:

      --> INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU PLASTYCZNEGO

       

      Konkurs teatralny: „Lektury szkolne – miniatury teatralne” cieszył się ogromnym zainteresowaniem w zeszłym roku szkolnym. Uczniowie z klas I - VII mają okazję spędzić czas z lekturą w nietuzinkowy sposób! 

      Więcej:

      --> INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU TEATRALNEGO

       

      Zapraszamy! Życzymy sukcesów! Nagrody czekają!