• Regulamin

    •  

     REGULAMIN UCZNIA

     Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie

      

     § 1

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Regulamin ucznia określa sposób postępowania w typowych i dających się przewidzieć okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty codziennego życia Szkoły Podstawowej  Nr  157 Warszawie. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego uczniów i umożliwia zachowanie porządku oraz dyscypliny na terenie szkoły.
     2. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar przewidzianych w Statucie i poniesieniem konsekwencji będących załącznikiem do Regulaminu Ucznia.
     3. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązana jest cała wspólnota szkolna: uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

      

     § 2

     SPRAWY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE UCZNIÓW

     1. Uczniowie przybywają do szkoły odpowiednio przed rozpoczęciem zajęć
      (na 5-10minut) w czasie umożliwiającym przygotowanie się do lekcji, opuszczają szkołę zaraz po zakończeniu zajęć.
     2. Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w szkole, jeśli uczestniczą
      w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas albo Samorząd Uczniowski. Opiekę nad nimi sprawuje organizator zajęć.
     3. Samowolne opuszczanie obiektu szkolnego w czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia jest zabronione.
     4. Uczniom nie wolno zapraszać obcych osób do szkoły.
     5. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. Nie należy zatrzymywać się w miejscach, gdzie komunikacja jest utrudniona.
     6. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie
      w szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny.  
     7. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuację obiektu oraz zachowania się w sposób określony instrukcjami postępowania w takich sytuacjach
      (instrukcja ewakuacji szkoły, instrukcja postępowania na wypadek pożaru).
     8. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania drobnych prac porządkowych zwłaszcza, jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych.
      Prace nadzoruje pracownik szkoły.

     § 3

     KULTURA OSOBISTA, DYSCYPLINA I BEZPIECZEŃSTWO

     1. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej ze strony wszystkich kolegów i pracowników szkoły.
     2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom, podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
     3. Obowiązkiem ucznia jest kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz dbałość
      o czystość mowy ojczystej.
     4. Uczeń ma obowiązek przeciwstawić się wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkoły, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń, szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
     5. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za szkody spowodowane przez dziecko umyślnie lub w wyniku beztroskiego postępowania albo nieprzestrzegania zasad zawartych w statucie szkoły, regulaminach lub poleceniach wydawanych przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
     6. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów
      w szczególności poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów, regulaminów, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
     7. Uczeń powinien powiadomić nauczyciela lub innego pracownika szkoły o dostrzeżonych usterkach, nieprawidłowościach technicznych sprzętu, urządzeń lub konstrukcji mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia lub szkodę materialną.

      

     § 4

     PRZERWY

     1. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają następna lekcję, na boisku szkolnym (jeżeli jest otwarte) lub w stołówce – jeśli spożywają posiłki wydawane przez stołówkę szkolną.
     2. W czasie przerw uczniowie mogą spacerować, zjeść drugie śniadanie ( druga przerwa śniadaniowa) bądź obiad w stołówce szkolnej, skorzystać z toalety lub sklepiku szkolnego.
     3.   Podczas przerw uczniom nie wolno:

     a) biegać po korytarzach,

     b) otwierać okien,

     c) siadać na parapetach i schodach,

     d) przebywać w toaletach bez potrzeby,

     e) palić papierosów,

     e) schodzić do szatni,

     f) prowokować kolegów do zachowań agresywnych,

     g) krzyczeć,

     h) opuszczać terenu szkoły,

     i) stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów.

     1. Jeżeli w czasie przerwy wystąpi jakiś problem, lub zachowanie któregoś z  uczniów wymaga interwencji nauczyciela, w pierwszej kolejności należy o tym poinformować nauczyciela dyżurującego.
     2. Nauczyciele nie pełniący dyżurów w czasie przerw mają prawo do odpoczynku
      i do przygotowania się do następnej lekcji. Zatem do pokoju nauczycielskiego uczniowie nie wchodzą. W wyjątkowo pilnych  sytuacjach, aby poprosić któregoś           z nauczycieli, korzystają z pośrednictwa innego nauczyciela lub pracownika szkoły, który przekazuje informację wskazanej przez ucznia osobie.
     3. Po dzwonku na lekcję uczniowie udają się spokojnie pod swoje klasy i ustawieni parami przed salą lekcyjną oczekują na nauczyciela.
     4. Jeżeli w ciągu 5 minut po dzwonku nie pojawi się nauczyciel uczący lub  inny nauczyciel pełniący zastępstwo, przewodniczący klasy, jego zastępca lub inny uczeń informuję o tym fakcie sekretariat szkoły.
     5. W pilnych sprawach organizacyjnych, dotyczących klasy,  po informacje do sekretariatu  lub pokoju nauczycielskiego przychodzi przewodniczący klasy lub jego zastępca a w przypadku ich nieobecności wyznaczony uczeń  (nie cała klasa!).

      

     § 5

     LEKCJA

     1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach przed salą lekcyjną wzdłuż ściany korytarza i w spokoju oczekują na nauczyciela
     2. Po otwarciu sali przez nauczyciela wchodzą spokojnym krokiem, bez potrącania się
      i przepychania.
     3. Uczeń, który wchodzi do sali lekcyjnej spóźniony, podchodzi do nauczyciela 
      i usprawiedliwia swoje spóźnienie.
     4. Podczas lekcji uczniom nie wolno: jeść, żuć gumy, trzymać na ławce rzeczy, które  nie stanowią przyborów szkolnych lub pomocy dydaktycznych do lekcji.
     5. W trakcie zajęć niedopuszczalne  jest opuszczanie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
     6. W czasie zajęć telefon komórkowy lub inny sprzęt, który uczeń wniósł za pozwoleniem rodziców/opiekunów musi być bezwzględnie wyłączony. W przypadku, gdy nie wyłączony telefon przeszkodzi w prowadzeniu lekcji, nauczyciel odbiera go uczniowi i pozostawia w depozycie w sekretariacie. Telefon ten odbierają rodzice/opiekunowie ucznia.
     7. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Po dzwonku na przerwę uczniowie opuszczają klasę pod kontrolą nauczyciela, spokojnie i bez przepychania się. Nie otwierają gwałtownie drzwi i nie wybiegają na korytarz
     8. Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Krzesła należy zostawić zasunięte. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel.
     9. Uczeń, który z powodu braku obuwia zmiennego lub innego powodu  zabrudził salę, jest zobowiązany posprzątać po sobie.
     10. W przypadku zepsucia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń lub jego rodzice są zobowiązani do naprawienia szkody lub pokrycia strat materialnych.

      

     § 6

     SKLEPIK SZKOLNY

     1. Uczniowie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego tylko na przerwach
     2. Korzystanie ze sklepiku odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach. Uczniowie ustawiają się w kolejce, nie przepychają się, nie rezerwują kolejki, nie przepuszczają kolegów.
     3. Po dokonani zakupu uczniowie od razu opuszczają sklepik aby nie blokować przejścia.
     4. Uczniowie zachowujący się niewłaściwie w kolejce mogą zostać z niej usunięci
      lub nieobsłużeni przez personel sklepiku

      

     §7

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Wobec uczniów nie respektujących się do zasad regulaminu stosuje się wewnątrzszkolne procedury zawarte w odrębnym dokumencie.
     2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.