• Witajcie!

    Mamy nadzieję, że spędzicie w naszej świetlicy mnóstwo radosnych chwil na zabawie, zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, rękodzielniczych a przede wszystkim na nawiązywaniu wielu nowych znajomości.

    Serdecznie zapraszamy!

     

 • ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – TEMATY I ZADANIA

   • WRZESIEŃ

    -         Witaj szkoło! Zapoznanie uczniów klas I ze świetlicą, nauczycielami i kolegami. Poznajemy zwyczaje panujące w świetlicy. Zasady obowiązujące uczestników zajęć świetlicowych. Regulamin świetlicy. Wdrażanie do samoobsługi w szatni i stołówce.

    -         Stop! Dziecko na drodze. Poznanie zasad ruchu drogowego. Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły, podczas zabaw ruchowych. Bezpieczne miejsca zabaw. Jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia?

    -         Planeta Ziemia. Światowy Dzień Sprzątania Świata. Rozmowy, zajęcia, oglądanie albumów, filmów edukacyjnych, wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

    -         Już jesień. Poznajemy zmiany w przyrodzie: długość dnia i nocy, temperatura powietrza, opady. Uroki jesieni, jej barwy i dary. Troska o zdrowie – właściwe odżywianie i ubieranie się, spacery, aktywny wypoczynek. Piękno jesieni wyrażone plastycznie kredką lub pędzlem.

   • PAŹDZIERNIK

     

    -         Zwierzęta wokół nas. Światowy Dzień Zwierząt. Rozmowy na temat naszych domowych zwierząt oraz sprawowanie nad nimi opieki. Zwierzę moim przyjacielem. Zwierzęta, które znamy żyjące na polach, w lasach, zwierzęta hodowlane rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, prace plastyczne. Gry i zabawy dramowe – naśladowanie zwierząt. Zwierzęta w literaturze.

    -         Szkoła dawniej i dziś. Dzień Edukacji Narodowej. Szkoła naszych marzeń, szkolne zwyczaje i tradycje. Czas na naukę, czas na zabawę. Dzień Edukacji Narodowej, co to za święto? Rozmowy na temat pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Poznajemy wartość nauki i polskich uczonych, jak np. M. Kopernik. Wykonanie laurek oraz składanie życzeń pracownikom szkoły.

    -         Nasi przyjaciele. Moi koledzy i koleżanki ze szkolnej ławy, przyjaciel od serca. Rozmowa na temat, Co możemy zrobić, aby w świetlicy było miło i przyjemnie? jesteśmy gospodarzami świetlicy, przestrzeganie regulaminu, poszanowanie sprzętu, zabawek, gier. Słucham i rozumiem innych – „Przyjacielska dłoń: zajęcia, zabawy integracyjne związane z akceptacją, tolerancją, bezpieczeństwem.

    -         Polska Złota Jesień. Jesienne prace w ogrodzie. Dostrzeganie walorów i uroku jesiennych drzew. Słuchanie wierszy, piosenek o jesieni, rozwiązywanie rebusów i zagadek oraz prace plastyczne - kolory jesieni.

   • LISTOPAD

    -         Spieszmy się kochać ludzi Zwyczaje i tradycje związane z obchodami Dnia Wszystkich Świętych. Jak obchodzone jest to święto w Polsce, a jak w innych krajach? Pamiętamy o grobach zmarłych, poszanowanie miejsc pamięci narodowej - zapalenie zniczy.

    -         Moja mała i duża ojczyzna. Święto Odzyskania Niepodległości obchody 100 lecia niepodległości. Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta. Konkurs recytatorski wierszy patriotycznych, śpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych. Symbole narodowe i ich znaczenie. Czytanie legend związanych z państwem polskim i Warszawą.

    -         Obchody upamiętniające patrona naszej szkoły Adama Mickiewicza. Poznajemy życie i twórczość Adama Mickiewicza. Wystawienie wart reprezentacyjnych przy popiersiu A. Mickiewicza. Piękne czytanie utworów A. Mickiewicza. Prace plastyczne – portret poety, ilustracje do bajek.

    -         Jesteśmy tolerancyjni. Wyjaśnienie trudnych pojęć: godność, tolerancja, stereotyp, uprzedzenie. Pogadanki na temat podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa. Czytanie bajek terapeutycznych. Wspólne imprezy, zabawy i gry: Światowy Dzień Pluszowego Misia, andrzejkowe wróżby, dyskoteka.

   • GRUDZIEŃ

    -         Barbórka. Poznajemy bogactwa naturalne naszej ziemi i sposoby ich wydobywania. Znaczenie i wykorzystanie węgla, praca górnika.

    -         Mikołaj i prezenty. Poznanie historii Świętego Mikołaja oraz tradycji z nim związanych, ciekawostki jak wygląda Święty Mikołaj w innych krajach. Rozmowy uczulające na krzywdę innych i umiejętność niesienia pomocy. Udział w akcjach charytatywnych.

    -         Pomagamy bezdomnym zwierzętom. Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska.

    -         Jest taki dzień Uroki Świąt Bożego Narodzenia. Tradycje i symbole związane ze świętami. Wykonanie ozdób choinkowych, kartek z życzeniami i dekoracji świątecznych. „Przy wigilijnym stole” – potrawy wigilijne i składanie życzeń. Wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd. Czytanie baśni oraz oglądanie filmów o tematyce świątecznej.

   • Nauczyciele Świetlicy

   • Kierownik Świetlicy:

    Joanna Jankowska

    Nauczyciele:

    Marek Chadaj

    Marek Dybiżbański

    Agnieszka Gontarska

    Izabela Górska

    Ewa Kęcka

    Angelika Kustosz

    Agnieszka Lewandowska

    Anna Malinowska

    Ewa Pierścieniak

    Małgorzata Rudzka 

   • ROZKŁAD DNIA

   •  

    7:00 – 8:00

    1. Zabawy ruchowe i pląsy ze śpiewem.
    2. Gry stolikowe, układanki, rysowanie.
    3. Zabawy klockami.

    12:00 – 14:00

    Obiad – poszczególne klasy.

    12:00 – 14:00

    1. Rozmowy z dziećmi , zabawy integracyjne.
    2. Zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematami miesiąca oraz z tematami stałych zajęć w tygodniu.
    3. Zajęcia czytelnicze.

    13:30 – 16:00

    1. Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery.
    2. Zabawy i gry sportowe.
    3. Zabawy towarzyskie, konkursy, gry planszowe, zabawy klockami, rysowanie, kolorowanie.
    4. Odrabianie pracy domowej.
    5. Inne zajęcia np. koła zainteresowań.

    16:00 – 17:30

    1. Zabawy własne, oglądanie filmów dla dzieci.
    2. Zabawy integracyjne.
    3. Porządkowanie gier, zabawy w świetlicy.
  • CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

  • CELE OGÓLNE:

   1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
   2. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
   3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
   4. Kompensowanie zaniedbań środowiskowych.

    

   CELE SZCZEGÓŁOWE:

   1. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów:

   Ø  Kształtowanie umiejętności wypowiadanie się,

   Ø  Ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,

   Ø  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,

   Ø  Ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.

   1. Wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym ucznia.
   2. Stwarzanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w  sytuacjach praktycznych.
   3. Rozwijanie umiejętności manualnych.
   4. Zwiększanie sprawności fizycznej.
   5. Wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci.
   6. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
   7. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
   8. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych:

   Ø  Umiejętność komunikowania się,

   Ø  Wyrażanie własnych przekonań, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych osób,

   Ø  Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.

   1. Wdrażanie do planowania prac indywidualnych i grupowych.
   2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie działań.
   3. Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.
   4. Rozwijanie zdolności i ekspresji dzieci, eksponowanie twórczości dziecięcej.
   5. Propagowanie zdrowego trybu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu.
  • REGULAMIN ŚWIETLICY

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 157

   IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE

                                                                        §1

   Postanowienia ogólne

   1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
   2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu oraz miesięcznych tematycznych planów pracy.

   §2

   Cele i zadania świetlicy

   1. Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz zorganizowaną opiekę wychowawczą, a także odpowiednie warunki do nauki własnej, rozrywki i rozwijania zainteresowań.
   2. Do zadań świetlicy należy:

   Ø  organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

   Ø  organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

   Ø  odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

   Ø  stworzenia warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków oraz podnoszenie kultury życia codziennego;

   Ø  upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

   Ø  rozwijanie samodzielności i samorządności;

   Ø  współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, reedukatorem, logopedą oraz z rodzicami i instytucjami społecznymi.

   §3

   Założenia organizacyjne 

   1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I-VIII.
   2. Świetlica czynna jest w godzinach 07.00 – 08.00 oraz po zajęciach lekcyjnych uczniów do godz. 17.30.
   3. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego.
   4. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.
   5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
   6. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub inne zajęcia.
   7. Wychowankowie przydzielani są do poszczególnych grup świetlicowych według wieku.
   8. Rodzic/opiekun ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy.
   9. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do współpracy z wychowawcami świetlicy w kwestii bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka.
   10. Ustalone zostały następujące zasady opuszczania świetlicy:
   • dziecko może opuścić świetlicę pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów oraz inne osoby pisemnie upoważnione przez rodzica do odbioru dziecka,
   • uczeń, który samodzielnie opuszcza świetlicę musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
   • osoby odbierające dziecko muszą każdego dnia potwierdzić odbiór ucznia.
   1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
   2. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych wpłat rodziców.
   3. Wpłaty rodziców przeznaczone są m.in. na doposażenie świetlicy, zakup materiałów do zabaw i zajęć gry, zabawki, klocki, materiały plastyczno-techniczne, sprzęt sportowy.

   §4 

   Prawa uczestnika świetlicy

    

   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

   • opieki wychowawczej,
   • życzliwego traktowania oraz poszanowania godności osobistej,
   • udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub zajęć indywidualnych,
   • korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy,
   • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu pracy domowej,
   • wpływu na planowanie pracy w świetlicy.

   §5

   Obowiązki uczestnika świetlicy

    

   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

   • systematycznego udziału w zajęciach,
   • zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowego meldowania wyjścia u wychowawcy świetlicy,
   •  usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach,
   • wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników,
   • natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
   • dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
   • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
   • poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych,
   • szanowania własności szkoły i innych osób,
   • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu w stołówce oraz na boisku, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
   • przestrzegania regulaminu świetlicy.

   §6 

   Nagrody i wyróżnienia

   1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
   2. Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom.
   3. Pochwała przekazana w obecności wychowawcy klasy.
   4. Drobny upominek rzeczowy.

   Kary 

   1. Upomnienie indywidualne.
   2.  Nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy.
   3. Poinformowanie rodziców /opiekunów/ o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
   4. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
   5. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
   6. Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

   §7 

    Formy współpracy z rodzicami

   1. Codzienny kontakt z rodzicami i rozmowy w czasie odbierania dziecka ze świetlicy.
   2. Korespondencja z rodzicami.
   3. Rozmowy telefoniczne.
   4. Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.
   5. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z kierownikiem oraz z nauczycielami świetlicy.

   §8 

   Dokumentacja świetlicy

   1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
   2. Miesięczne tematyczne plany pracy.
   3. Rozkład dnia pracy świetlicy.
   4. Dzienniki zajęć.
   5. Listy wyjść uczniów ze świetlicy.
   6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
   7. Regulamin świetlicy.

    

   Warszawa, wrzesień 2018r.                                             Kierownik świetlicy Joanna Jankowska