• Ogłoszenie nr 640862-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.
     • Ogłoszenie nr 640862-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.

      • Miasto Stołeczne Warszawa - Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza: Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kazimierzowskiej 16, 02-589 i przy ul. Tynieckiej 25, 02-615 Warszawa w okresie 01-01-2019 r. -31.12.2019 r.
    • "Zdrowa kanapka"
     • "Zdrowa kanapka"

     • Od października nasza szkoła bierze udział w dzielnicowym projekcie "Zdrowa kanapka", który obejmuje wszystkich uczniów z klas I - III. Dzieci codziennie jedzą świeżo przygotowane kanapki. 

       

      Projekt trwa do 31 marca 2019r. Celem projektu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych  oraz wyrównywanie szans edukacyjnych

     • Ślubowanie klas I

     • 12 października świętlowaliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej!

       

      Jak co roku do grona naszych uczniów dołączyły pierwsze klasy! To bardzo ważny dzień dla całej społeczności szkolnej, dla Rodziców i Nauczycieli! 

      Pani Dyrektor Barbara Dąbrowska pasowała na uczniów wszystkie dzieci z pierwszych klas, tym samym pierwszoklasiści dołączyli do grona społeczności szkolnej! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i wielu przyjaźni! 

     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     •  

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy

      wszystkim pracownikom oświaty

      radości, wytrwałości, cierpliwości i staysfakcji z pracy.

      Wiedza jest darem na całe życie.

       

    • Warszawski konkurs - Lektury szkolne - miniatury teatralne
     • Warszawski konkurs - Lektury szkolne - miniatury teatralne

     • Mamy przyjemność poinformować Państwa o kolejnej edycji cieszącego się ogromnym powodzeniem WARSZAWSKIEGO KONKURSU "Lektury szkolne - miniatury teatralne"!

       

      Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy uczniów szkół podstawowych do przygotowania pięknych miniatur teatralnych!

      Powodzenia!

       

      Regulamin konkursu

      Załącznik 1

      Załacznik 2

     • Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

     • W tym roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji "Sprzątanie świata". W tym roku akcja była prowadzona pod hasłem "AKCJA SEGREGACJA! 2x więcej, 2x czyściej". Uczniowie klas III i IV, w czasie zajęć w świetlicy szkolnej mieli okazję podyskutować o Fundacji "Nasza ziemia", zwrócili uwagę na istotę segragacji śmieci, a następnie udali się na SPRZĄTANIE ŚWIATA! 

     • Archi Przygody klasy IA

     • Współpracujemy z Wydziałem Architektury Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowym Centrum Kultury.

      Przez cały I semestr klasa IA będzie przeżywała (Archi)przygody! przy współpracy Panią architekt Julią Wiśniewską 

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     • Nowy rok szkolny dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 157

      witali niezwykle uroczyście. Inaugurację zaszczyciły swoją obecnością władze dzielnicy Mokotów

      Burmistrz pan Bogdan Olesiński, zastępca Burmistrza pan Krzysztof Skolimowski, naczelnik Wydziału

      Oświaty i Wychowania pan Cezary Kocon, zastępca naczelnika pani Jolanta Kulmatycka , dyrektorzy

      mokotowskich szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele związków zawodowych.

       

      Uroczystość poprowadziła pani Dyrektor Barbara Dąbrowska , która swoją funkcję objęła

      30 sierpnia 2018 r. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu swoje przemówienie

      powitalne wygłosiła pani Dyrektor. Życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego, wielu sukcesów

      oraz wzajemnej życzliwości i zaufania. Nauczycielom zapału, dużo cierpliwości, sił w pokonywaniu

      trudności i satysfakcji w pracy z uczniami. Rodzicom radości z osiągnięć dzieci.

       

      Po tym wystąpieniu głos zabrali szanowni goście. Pierwszy przemawiał pan Burmistrz Bogdan

      Olesiński. Skierował ciepłe słowa do całej społeczności szkolnej i wszystkich zebranych. Życzył

      sukcesów i sił do realizacji swoich pasji i zainteresowań. Następnie słowa do zebranych skierowała

      przedstawicielka związków zawodowych, w których również przekazała wiele życzeń .

       

      Uczniowie klas II i III przygotowali pod opieką swoich pań piękny występ artystyczny

      o minionych wakacjach i o życiu szkolnym. Po uroczystości nastąpiły pierwsze powakacyjne

      spotkania z wychowawcami klas.

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       

      Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 157 im. Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy
      ul. Kazimierzowskiej 16  - zwaną dalej Placówką, jest  Dyrektor tej Placówki.

      2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Dariusz Lewandowski,      adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl .

      3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

      4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą:  administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów   przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

      5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

      6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień art. 15÷18 oraz 20÷21 RODO.

      7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

      Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - art. 7 ust. 3 RODO.

      8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

      9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.

      10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     • ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZAWSKICH KONKURSACH!

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie WARSZAWSKIE SZKOŁY do wzięcia udziału w naszych konkursach!

       

      Konkurs plastyczny - "Mój świat w 2038 roku"

      Uczniowie z klas I - VII mają możliwość rozbudzenia swojej wyobraźni o przyszłości i przelania jej na papier!

      Więcej:

      --> INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU PLASTYCZNEGO

       

      Konkurs teatralny: „Lektury szkolne – miniatury teatralne” cieszył się ogromnym zainteresowaniem w zeszłym roku szkolnym. Uczniowie z klas I - VII mają okazję spędzić czas z lekturą w nietuzinkowy sposób! 

      Więcej:

      --> INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU TEATRALNEGO

       

      Zapraszamy! Życzymy sukcesów! Nagrody czekają! 

       

       

       

       

    • LATO W MIEŚCIE 2018
     • LATO W MIEŚCIE 2018

     • „Lato w Mieście 2018” w Dzielnicy Mokotów odbędzie się w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Regulamin programu oraz szczegóły dotyczące zapisów podamy w późniejszym terminie.

      W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie w wieku od 7 lat (warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej, w programie mogą brać udział dzieci sześcioletnie będące uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018) będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców.

      Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Opłata za posiłki, którą ponoszą rodzice/prawni opiekunowie będzie wynosiła 7,00 zł dziennie.

      Lato w Mieście 2018 r. w Dzielnicy Mokotów

       

      Źródło: http://www.mokotow.waw.pl/strona-2334-program_lato_w_miescie_2018.html

       

       

    • Konkurs ofert
     • Konkurs ofert

     • Protokol komisji konkursowej.pdf

       


      Konkurs ofert

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16 ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Tynieckiej 25 od 02.01.2018 r. do 30.06.2018 r. z możliwością przedłużenia.


      Kryterium wyboru:

      • doświadczenie zawodowe - zwłaszcza w pracy z dziećmi,

      • jakość wydawanych posiłków (przykładowe jadłospisy z gramaturą),

      • cena wydawanych posiłków (przybliżona) • wykorzystanie bazy stołówki


      REGULAMIN KONKURSU OFERT

      na wynajem pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Tyniecka 25.

      Konkurs ogłoszono na stronach internetowych:

      www.sp157.edupage.org oraz na www.tyniecka25.waw.pl .

      Informację o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16 i ul. Tyniecka 25 .


      CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

      1. Informacje o Organizatorze i przedmiocie konkursu.

      1.1. Organizator : Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. / fax. 22 844 05 57

      1.2. Organizator ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:

      „Najmu pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul Tyniecka 25”.

      1.3. Orientacyjna liczba obiadów – 100 sztuk dziennie.


      CZĘŚĆ II ? TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

      2.1. Ofertę konkursową na realizację Zadania wymienionego w pkt. 1.2. należy złożyć:

      - w formie pisemnej w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku do godziny 15.00,

      - w siedzibie Organizatora : w Szkole Podstawowej nr 157; ul. Tyniecka 25, 02-615 Warszawa.

      O terminie złożenia ofert decyduje termin faktycznego doręczenia oferty Organizatorowi.

      Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 2.1 nie będą rozpatrywane.

      2.2. Oferta powinna zawierać m.in.:

      - dokumenty uwiarygodniające Oferenta (stosownie do pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu).

      2.3. Organizator nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie po uzgodnieniu terminu.

      2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

      2.5. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 08 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Organizatora konkursu – SP 157 ul. Tyniecka 25, 02-615 Warszawa .

      2.6. Konkurs uważa się za ważny jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego konkursu.

      2.7. Wybrany w drodze konkursu Oferent będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Organizatora konkursu Umowy Najmu.

      3.2. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych nie obejmuje niniejszego konkursu i może być realizowana na podstawie odrębnych umów.

      2.8. Wybrany w konkursie Oferent, który zrezygnuje z podpisania Umowy Najmu może zostać wykluczony z udziału w ponownie ogłoszonym konkursie.


      CZĘŚĆ III – WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW I DOKUMENTY UWIARYGODNIAJĄCE

      3.1. Maksymalna cena obiadu dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 157 musi być zgodna z zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z 03.08.2017 r.

      3.2. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych nie obejmuje niniejszego konkursu i może być realizowana na podstawie odrębnych umów.

      3.3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik:

      - Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

      - Oświadczenie lub dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych.


      CZĘŚĆ IV – OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY

      4.1. Dzienny jadłospis w szkole obejmuje: obiad (zupa, drugie danie, surówka bądź gotowane jarzyny, kompot lub sok). Obiady powinny być urozmaicone, przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

      4.2. Najemca będzie żywił:

      - uczniów w budynku Szkoły Podstawowej nr 157 ul. Tyniecka 25,

      - uczniów, których obiady finansowane są przez OPS i będzie prowadził stosowne rozliczenia finansowe z OPS - ami,

      - pracowników Szkoły Podstawowej nr 157.

      4.3. Obiady będą gotowane w kuchni Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie przy uli. Tynieckiej 25 i wydawane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12:25 do 13:40.

      4.4. Najemca od dnia obowiązywania umowy najmu pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni i stołówki związane z jej funkcjonowaniem (w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi, stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości, zakupem środków i produktów żywnościowych, utylizacją odpadów, zużyciem mediów).

      4.5. Najemca płaci Wynajmującemu miesięczny koszt czynszu za wynajem pomieszczeń kuchni i innych pomieszczeń ( magazyn żywnościowy).

      4.6. Najemca może prowadzić w pomieszczeniach kuchni gastronomiczną działalność usługową z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, P.POŻ i HACCP oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego i prowadzenia działalności gospodarczej tylko na potrzeby żywienie uczniów i pracowników szkoły.

      4.7. W ramach wykonywania Zadania Najemca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów na obiady oraz do przyjmowania opłat od:

      - opiekunów uczniów,

      - samych uczniów,

      - innych osób korzystających z wyżywienia.

       

       Formularz ofertowy (załącznik nr 1)