• KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       

      Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 157 im. Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy
      ul. Kazimierzowskiej 16  - zwaną dalej Placówką, jest  Dyrektor tej Placówki.

      2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Dariusz Lewandowski,      adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl .

      3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

      4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą:  administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów   przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

      5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

      6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień art. 15÷18 oraz 20÷21 RODO.

      7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

      Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - art. 7 ust. 3 RODO.

      8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

      9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.

      10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     • ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZAWSKICH KONKURSACH!

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie WARSZAWSKIE SZKOŁY do wzięcia udziału w naszych konkursach!

       

      Konkurs plastyczny - "Mój świat w 2038 roku"

      Uczniowie z klas I - VII mają możliwość rozbudzenia swojej wyobraźni o przyszłości i przelania jej na papier!

      Więcej:

      --> INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU PLASTYCZNEGO

       

      Konkurs teatralny: „Lektury szkolne – miniatury teatralne” cieszył się ogromnym zainteresowaniem w zeszłym roku szkolnym. Uczniowie z klas I - VII mają okazję spędzić czas z lekturą w nietuzinkowy sposób! 

      Więcej:

      --> INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU TEATRALNEGO

       

      Zapraszamy! Życzymy sukcesów! Nagrody czekają! 

       

       

       

       

    • LATO W MIEŚCIE 2018
     • LATO W MIEŚCIE 2018

     • „Lato w Mieście 2018” w Dzielnicy Mokotów odbędzie się w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Regulamin programu oraz szczegóły dotyczące zapisów podamy w późniejszym terminie.

      W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie w wieku od 7 lat (warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej, w programie mogą brać udział dzieci sześcioletnie będące uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018) będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców.

      Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Opłata za posiłki, którą ponoszą rodzice/prawni opiekunowie będzie wynosiła 7,00 zł dziennie.

      Lato w Mieście 2018 r. w Dzielnicy Mokotów

       

      Źródło: http://www.mokotow.waw.pl/strona-2334-program_lato_w_miescie_2018.html

       

       

    • Konkurs ofert
     • Konkurs ofert

     • Protokol komisji konkursowej.pdf

       


      Konkurs ofert

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16 ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Tynieckiej 25 od 02.01.2018 r. do 30.06.2018 r. z możliwością przedłużenia.


      Kryterium wyboru:

      • doświadczenie zawodowe - zwłaszcza w pracy z dziećmi,

      • jakość wydawanych posiłków (przykładowe jadłospisy z gramaturą),

      • cena wydawanych posiłków (przybliżona) • wykorzystanie bazy stołówki


      REGULAMIN KONKURSU OFERT

      na wynajem pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Tyniecka 25.

      Konkurs ogłoszono na stronach internetowych:

      www.sp157.edupage.org oraz na www.tyniecka25.waw.pl .

      Informację o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16 i ul. Tyniecka 25 .


      CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

      1. Informacje o Organizatorze i przedmiocie konkursu.

      1.1. Organizator : Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. / fax. 22 844 05 57

      1.2. Organizator ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:

      „Najmu pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul Tyniecka 25”.

      1.3. Orientacyjna liczba obiadów – 100 sztuk dziennie.


      CZĘŚĆ II ? TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

      2.1. Ofertę konkursową na realizację Zadania wymienionego w pkt. 1.2. należy złożyć:

      - w formie pisemnej w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku do godziny 15.00,

      - w siedzibie Organizatora : w Szkole Podstawowej nr 157; ul. Tyniecka 25, 02-615 Warszawa.

      O terminie złożenia ofert decyduje termin faktycznego doręczenia oferty Organizatorowi.

      Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 2.1 nie będą rozpatrywane.

      2.2. Oferta powinna zawierać m.in.:

      - dokumenty uwiarygodniające Oferenta (stosownie do pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu).

      2.3. Organizator nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie po uzgodnieniu terminu.

      2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

      2.5. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 08 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Organizatora konkursu – SP 157 ul. Tyniecka 25, 02-615 Warszawa .

      2.6. Konkurs uważa się za ważny jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego konkursu.

      2.7. Wybrany w drodze konkursu Oferent będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Organizatora konkursu Umowy Najmu.

      3.2. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych nie obejmuje niniejszego konkursu i może być realizowana na podstawie odrębnych umów.

      2.8. Wybrany w konkursie Oferent, który zrezygnuje z podpisania Umowy Najmu może zostać wykluczony z udziału w ponownie ogłoszonym konkursie.


      CZĘŚĆ III – WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW I DOKUMENTY UWIARYGODNIAJĄCE

      3.1. Maksymalna cena obiadu dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 157 musi być zgodna z zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z 03.08.2017 r.

      3.2. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych nie obejmuje niniejszego konkursu i może być realizowana na podstawie odrębnych umów.

      3.3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik:

      - Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

      - Oświadczenie lub dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych.


      CZĘŚĆ IV – OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY

      4.1. Dzienny jadłospis w szkole obejmuje: obiad (zupa, drugie danie, surówka bądź gotowane jarzyny, kompot lub sok). Obiady powinny być urozmaicone, przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

      4.2. Najemca będzie żywił:

      - uczniów w budynku Szkoły Podstawowej nr 157 ul. Tyniecka 25,

      - uczniów, których obiady finansowane są przez OPS i będzie prowadził stosowne rozliczenia finansowe z OPS - ami,

      - pracowników Szkoły Podstawowej nr 157.

      4.3. Obiady będą gotowane w kuchni Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie przy uli. Tynieckiej 25 i wydawane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12:25 do 13:40.

      4.4. Najemca od dnia obowiązywania umowy najmu pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni i stołówki związane z jej funkcjonowaniem (w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi, stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości, zakupem środków i produktów żywnościowych, utylizacją odpadów, zużyciem mediów).

      4.5. Najemca płaci Wynajmującemu miesięczny koszt czynszu za wynajem pomieszczeń kuchni i innych pomieszczeń ( magazyn żywnościowy).

      4.6. Najemca może prowadzić w pomieszczeniach kuchni gastronomiczną działalność usługową z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, P.POŻ i HACCP oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego i prowadzenia działalności gospodarczej tylko na potrzeby żywienie uczniów i pracowników szkoły.

      4.7. W ramach wykonywania Zadania Najemca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów na obiady oraz do przyjmowania opłat od:

      - opiekunów uczniów,

      - samych uczniów,

      - innych osób korzystających z wyżywienia.

       

       Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

    • Nowe wpisy na podstronie RADY RODZICÓW!
     • Nowe wpisy na podstronie RADY RODZICÓW!

     • Gorąco zachęcamy do odwiedzania podstrony RR!

      Tym razem znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące wyników przeprowadzonej w listopadzie ankiety stołówkowej oraz kiermaszu Bożonarodzeniowego! 

       

     • Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

     • Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością - Obrazek 1

       

      Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

      Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka  Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

      Mam nadzieję, że Informator będzie dla Państwa przewodnikiem po systemie wsparcia od opieki perinatalnej poprzez skoordynowaną opiekę medyczną i pomoc społeczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukację – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

      W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

      Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

      W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego. 

      Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa Za Życiem.Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim. 

      Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

      Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

       

      Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

    • Szlachetna Paczka
     • Szlachetna Paczka

     • W tym roku po raz kolejny postanowiliśmy wziąć udział w akcji Szlachetna Paczka

    • ZIMA W MIEŚCIE :)
     • ZIMA W MIEŚCIE :)

     •  

      Lista placówek edukacyjnych  ferjnych

       

       

      L.p.

       

      Feryjne Placówki Edukacyjne

       

      Numer kontaktowy

       

      Termin

      1.

      Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana  Starzyńskiego 
      ul. Wałbrzyska 5

      22 843 08 53

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      15.01.2018 r.-26.01.2018 r.

      2.

      Szkoła Podstawowa  nr 69                                  ul. Wiktorska 73

      22 844 33 03

      3.

      Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza          ul. L. Narbutta 14

      22 849 56 82

      4.

      Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery            ul. A. Grottgera 22

      22 841 01 73

      5.

      Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945                                            ul. Jeziorna 5/9

      22 842 24 55

      6.

      Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej        
      ul. Okrężna 80

      22 842 24 73

      7.

      Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego            ul. Zwierzyniecka 10

      22 841 21 36

      8.

      Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich                                                       ul. Jana Bytnara „Rudego” 19

      22 844 96 85

      9.

      Szkoła Podstawowa  nr 260 im. Jana Matejki          ul. Zakrzewska 24

      22 841 60 97

      10.

      Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada            ul. Niegocińska 2

      22 843 26 11

      11.

      Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga                                                        ul. Św. Bonifacego 10

      22 642 98 44

       

      Od 27 listopada 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc rodzice składają wypełnioną kartę uczestnika Programu „Zima w Mieście 2018 r.” w wybranej szkole.
      Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych poza Warszawą, mający stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) w Warszawie.
       Wszystkie zajęcia dla dzieci są bezpłatne. Dzienna stawka żywieniowa dla uczestnika programu wynosi 7 zł. 

       

      REGULAMIN AKCJI: 

      Ramowy regulamin feryjnej placówki edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr….

         1.  Feryjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku
           w godz. 7.00 – 17.00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych.
      1. FPE pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).
      2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.
      3. Warunki uczestniczenia ucznia w FPE:
       • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
       • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,
       • uiszczenie opłaty za posiłki.1
      4. Uczestnik programu w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
      5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, który nie może korzystać z żywienia zbiorowego
       ze względu na wskazania lekarskie lub inne (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia posiłku przygotowanego w domu.
      6. Uczniowie korzystający z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, zwolnieni są
       z opłat za posiłki w FPE, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
      7. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia …
      8. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel. ………….) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w FPE w danym dniu, najpóźniej do godziny 8:30.
      9. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu, do dnia ……………… r. na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny.
      10. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Programu są bezpłatne.
      11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
      12. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
      13. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

     • Oferta pracy

     • Dodano nową ofertę pracy: Inspektor do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

    • Pamiętamy o tych, którzy odeszli
     • Pamiętamy o tych, którzy odeszli

     • Pamiętamy o tych, którzy odeszli..

      Dzieci ze świetlicy z wychowawcami w dniu 31 października uczciły pamięć poległych w czasie II Wojny Światowej składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą pamięci na ul. Dąbrowskiego.

       

    • Akcja
     • Akcja

     • "Podziel się z kolegą"

      Zbiórka artykułów szkolnych dla uczniów

      z wojewóddztwa pomorskiego