• Konkurs ofert
     • Konkurs ofert

     • Protokol komisji konkursowej.pdf

       


      Konkurs ofert

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16 ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Tynieckiej 25 od 02.01.2018 r. do 30.06.2018 r. z możliwością przedłużenia.


      Kryterium wyboru:

      • doświadczenie zawodowe - zwłaszcza w pracy z dziećmi,

      • jakość wydawanych posiłków (przykładowe jadłospisy z gramaturą),

      • cena wydawanych posiłków (przybliżona) • wykorzystanie bazy stołówki


      REGULAMIN KONKURSU OFERT

      na wynajem pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Tyniecka 25.

      Konkurs ogłoszono na stronach internetowych:

      www.sp157.edupage.org oraz na www.tyniecka25.waw.pl .

      Informację o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16 i ul. Tyniecka 25 .


      CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

      1. Informacje o Organizatorze i przedmiocie konkursu.

      1.1. Organizator : Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16, 02-589 Warszawa, tel. / fax. 22 844 05 57

      1.2. Organizator ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:

      „Najmu pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul Tyniecka 25”.

      1.3. Orientacyjna liczba obiadów – 100 sztuk dziennie.


      CZĘŚĆ II ? TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

      2.1. Ofertę konkursową na realizację Zadania wymienionego w pkt. 1.2. należy złożyć:

      - w formie pisemnej w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku do godziny 15.00,

      - w siedzibie Organizatora : w Szkole Podstawowej nr 157; ul. Tyniecka 25, 02-615 Warszawa.

      O terminie złożenia ofert decyduje termin faktycznego doręczenia oferty Organizatorowi.

      Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 2.1 nie będą rozpatrywane.

      2.2. Oferta powinna zawierać m.in.:

      - dokumenty uwiarygodniające Oferenta (stosownie do pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu).

      2.3. Organizator nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie po uzgodnieniu terminu.

      2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

      2.5. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 08 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Organizatora konkursu – SP 157 ul. Tyniecka 25, 02-615 Warszawa .

      2.6. Konkurs uważa się za ważny jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego konkursu.

      2.7. Wybrany w drodze konkursu Oferent będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Organizatora konkursu Umowy Najmu.

      3.2. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych nie obejmuje niniejszego konkursu i może być realizowana na podstawie odrębnych umów.

      2.8. Wybrany w konkursie Oferent, który zrezygnuje z podpisania Umowy Najmu może zostać wykluczony z udziału w ponownie ogłoszonym konkursie.


      CZĘŚĆ III – WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW I DOKUMENTY UWIARYGODNIAJĄCE

      3.1. Maksymalna cena obiadu dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 157 musi być zgodna z zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z 03.08.2017 r.

      3.2. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych nie obejmuje niniejszego konkursu i może być realizowana na podstawie odrębnych umów.

      3.3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik:

      - Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

      - Oświadczenie lub dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych.


      CZĘŚĆ IV – OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY

      4.1. Dzienny jadłospis w szkole obejmuje: obiad (zupa, drugie danie, surówka bądź gotowane jarzyny, kompot lub sok). Obiady powinny być urozmaicone, przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

      4.2. Najemca będzie żywił:

      - uczniów w budynku Szkoły Podstawowej nr 157 ul. Tyniecka 25,

      - uczniów, których obiady finansowane są przez OPS i będzie prowadził stosowne rozliczenia finansowe z OPS - ami,

      - pracowników Szkoły Podstawowej nr 157.

      4.3. Obiady będą gotowane w kuchni Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie przy uli. Tynieckiej 25 i wydawane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12:25 do 13:40.

      4.4. Najemca od dnia obowiązywania umowy najmu pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni i stołówki związane z jej funkcjonowaniem (w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi, stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości, zakupem środków i produktów żywnościowych, utylizacją odpadów, zużyciem mediów).

      4.5. Najemca płaci Wynajmującemu miesięczny koszt czynszu za wynajem pomieszczeń kuchni i innych pomieszczeń ( magazyn żywnościowy).

      4.6. Najemca może prowadzić w pomieszczeniach kuchni gastronomiczną działalność usługową z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, P.POŻ i HACCP oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego i prowadzenia działalności gospodarczej tylko na potrzeby żywienie uczniów i pracowników szkoły.

      4.7. W ramach wykonywania Zadania Najemca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów na obiady oraz do przyjmowania opłat od:

      - opiekunów uczniów,

      - samych uczniów,

      - innych osób korzystających z wyżywienia.

       

       Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

    • Nowe wpisy na podstronie RADY RODZICÓW!
     • Nowe wpisy na podstronie RADY RODZICÓW!

     • Gorąco zachęcamy do odwiedzania podstrony RR!

      Tym razem znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące wyników przeprowadzonej w listopadzie ankiety stołówkowej oraz kiermaszu Bożonarodzeniowego!