• Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

     • Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością - Obrazek 1

       

      Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

      Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka  Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

      Mam nadzieję, że Informator będzie dla Państwa przewodnikiem po systemie wsparcia od opieki perinatalnej poprzez skoordynowaną opiekę medyczną i pomoc społeczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukację – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

      W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

      Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

      W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego. 

      Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa Za Życiem.Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim. 

      Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

      Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

       

      Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

    • Szlachetna Paczka
     • Szlachetna Paczka

     • W tym roku po raz kolejny postanowiliśmy wziąć udział w akcji Szlachetna Paczka

    • ZIMA W MIEŚCIE :)
     • ZIMA W MIEŚCIE :)

     •  

      Lista placówek edukacyjnych  ferjnych

       

       

      L.p.

       

      Feryjne Placówki Edukacyjne

       

      Numer kontaktowy

       

      Termin

      1.

      Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana  Starzyńskiego 
      ul. Wałbrzyska 5

      22 843 08 53

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      15.01.2018 r.-26.01.2018 r.

      2.

      Szkoła Podstawowa  nr 69                                  ul. Wiktorska 73

      22 844 33 03

      3.

      Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza          ul. L. Narbutta 14

      22 849 56 82

      4.

      Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery            ul. A. Grottgera 22

      22 841 01 73

      5.

      Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945                                            ul. Jeziorna 5/9

      22 842 24 55

      6.

      Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej        
      ul. Okrężna 80

      22 842 24 73

      7.

      Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego            ul. Zwierzyniecka 10

      22 841 21 36

      8.

      Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich                                                       ul. Jana Bytnara „Rudego” 19

      22 844 96 85

      9.

      Szkoła Podstawowa  nr 260 im. Jana Matejki          ul. Zakrzewska 24

      22 841 60 97

      10.

      Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada            ul. Niegocińska 2

      22 843 26 11

      11.

      Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga                                                        ul. Św. Bonifacego 10

      22 642 98 44

       

      Od 27 listopada 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc rodzice składają wypełnioną kartę uczestnika Programu „Zima w Mieście 2018 r.” w wybranej szkole.
      Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych poza Warszawą, mający stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) w Warszawie.
       Wszystkie zajęcia dla dzieci są bezpłatne. Dzienna stawka żywieniowa dla uczestnika programu wynosi 7 zł. 

       

      REGULAMIN AKCJI: 

      Ramowy regulamin feryjnej placówki edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr….

         1.  Feryjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku
           w godz. 7.00 – 17.00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych.
      1. FPE pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).
      2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.
      3. Warunki uczestniczenia ucznia w FPE:
       • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
       • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,
       • uiszczenie opłaty za posiłki.1
      4. Uczestnik programu w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
      5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, który nie może korzystać z żywienia zbiorowego
       ze względu na wskazania lekarskie lub inne (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia posiłku przygotowanego w domu.
      6. Uczniowie korzystający z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, zwolnieni są
       z opłat za posiłki w FPE, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
      7. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia …
      8. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel. ………….) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w FPE w danym dniu, najpóźniej do godziny 8:30.
      9. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu, do dnia ……………… r. na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny.
      10. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Programu są bezpłatne.
      11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
      12. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
      13. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

     • Oferta pracy

     • Dodano nową ofertę pracy: Inspektor do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy