• ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2014/2015 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 157 W WARSZAWIE z dnia 1.09.2014 r.

     •  

      ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2014/2015

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 157 W WARSZAWIE

      z dnia 1.09.2014 r.

       

       

      W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania.

       

      Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
      ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

       

      zarządza się, co następuje:

       

       

      § 1

       

      W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie.

       

       

      § 2

       

      Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

       

      1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 157 w Warszawie;

      2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie;

      3. rodzica ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;

      4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

      5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć urząd m.st. Warszawy.

       

       

      § 3

       

      1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

      2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

      3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz wpisując podręczniki na kartę czytelnika.

       

      4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

      5. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.


      6. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom po zapoznaniu rodziców z Regulaminem wypożyczenia bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania, poświadczonym podpisem będącym zobowiązaniem przestrzegania jego zasad.

      7. Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

      8. Dokumentacja związana z wypożyczaniem podręczników szkolnych gromadzona jest w bibliotece szkolnej.

       

      § 4

       

      Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

       

       

      § 5

       

      1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

      2. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz biblioteki szkolnej.

      3. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

      4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

      5. Przepis ust.4 nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

       

       

      § 6

       

      1. Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

      2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej.

       

       

      §7

       

      Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

       

       

      § 8

       

      1. Zarządzenie stosuje się do:

      1) uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015;

      2) uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej– w roku szkolnym 2015/2016;

      3) uczniów klas I – V szkoły podstawowej– w roku szkolnym 2016/2017.

      2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

       

       

      § 9

       

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

       

       

      § 10

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 2/2014/2015 z dnia 1.09.2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

       

       

      REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

      ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

      w Szkole Podstawowej nr 157 w Warszawie

       

      1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.

      2. Materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność uczniów po pisemnym poświadczeniu ich odbioru przez rodziców.

      3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz biblioteki szkolnej wpisując podręczniki na kartę czytelnika.

      4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

      5. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom, po zapoznaniu z niniejszym regulaminem poświadczonym podpisem rodziców będącym zobowiązaniem przestrzegania jego zasad.

      6. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

      7. W przypadku podręczników składających się z kilku części zwrotu należy dokonać podczas wypożyczenia kolejnej części.

      8. Uczeń/Rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

      9. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

      10. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej. W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go obłożyć i chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

      11. W przypadku zniszczenia (np. poplamienie, wyrwanie kartki, rozerwanie, uszkodzenie rogów i grzbietu oraz popisanie książki) lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

      12. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel wychowawca z nauczycielem bibliotekarzem, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

      13. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

      14. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Przepis ten nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

       

       

      Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczenia bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 157 w Warszawie.

      W przypadku zniszczenia, zgubienia lub nie zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych ponoszę odpowiedzialność finansową zgodnie
      z art. 22ak ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 811)

       

       

       

      LISTA

      KLASA 1 A

       

      Nazwisko i imię dziecka                                                        Czytelny podpis rodzica