• Zasady współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów

    Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie

     

    I.  Założenia wstępne:

    1.   Rodzice/prawni opiekunowie uczniów są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci.

    2.   Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziców/prawnych opiekunów w wychowaniu dziecka.

    W związku z tym oczekujemy od rodziców/prawnych opiekunów naszych uczniów:


    a. zaufania do szkoły oraz wiary w dobre intencje wychowawcze nauczycieli,
    b. zainteresowania sprawami własnego dziecka,
    c. zainteresowania życiem klasy i szkoły oraz współpracy w zakresie ich tworzenia
    d. dążenia do tworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia na linii rodzic – nauczyciel,
    e. kulturalnego rozwiązywania kwestii spornych bez udziału dziecka.
     

    3. Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współpracują ze sobą w dziedzinie kształcenia i wychowania dzieci.

     

    II. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów mają prawo do:

    1.  Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wychowawcy klasy, w tym zaopiniowania rocznego planu działań wychowawczych  dla danej klasy,

    2.  Znajomości wymagań edukacyjnych,

    3. Znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz terminu i zasad przeprowadzanego na koniec klasy ósmej sprawdzianu zewnętrznego,

    4. Rzetelnej i systematycznej informacji na temat zachowania i postępów dziecka w nauce,

    5. Znajomości m.in. kalendarza roku szkolnego, kalendarza imprez szkolnych i tygodniowego planu zajęć dziecka w szkole,

    6.  Informacji przed rozpoczęciem  kolejnego roku szkolnego o podręcznikach i innych przyborach, które będą potrzebne dziecku,

    7.  Uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

    8. Kontaktu z nauczycielami, wychowawcą klasy i dyrektorem szkoły z zachowaniem kolejności określonej w punkcie VI.

     

    III. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:

     

    1.  Dopełnienia w zgodzie z określonymi procedurami zgłoszenia dziecka do szkoły,

    2.   Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,

    3.  Zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, odpowiednich warunków do nauki,

    4. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych oraz wyposażenia go w zeszyty i inne przybory niezbędne do nauki,

    5.  Systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce i zachowaniu poprzez wgląd do dziennika elektronicznego i kontakt z wychowawcą klasy,

    6.  Systematycznej współpracy ze szkołą w przypadku, gdy dziecko realizuje indywidualny program lub tok nauki, w tym program IPET,

    7.  Systematycznej współpracy ze szkołą, gdy dziecko ma trudności w nauce i/ lub zachowaniu,

    8.  Uczestniczenia w zebraniach klasowych organizowanych przez szkołę,

    9.  Zachowania dyskrecji w sprawach wychowawczych omawianych na zebraniach klasowych,

    10. Niezwłocznego skontaktowania się ze szkołą na wezwanie nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

    11. Uprzedzania wychowawcy o planowanej, uzasadnionej ważnymi względami, dłuższej nieobecności dziecka w szkole,

    12. Usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w szkole w ustalonym terminie.

     

    IV. Formy kontaktu rodziców/ prawnych opiekunów ze szkołą:

     

    1. Zaplanowane spotkania z rodzicami:

    - zebrania klasowe,

    - dni otwarte - indywidualne rozmowy rodziców/ prawnych opiekunów uczniów z nauczycielami.

    • Obowiązkiem rodzica/ prawnego opiekuna dziecka jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku szkolnym zebraniach klasowych.

     

    2.  Zebrania z rodzicami wynikające z potrzeb klasy.

    3. Indywidualne rozmowy z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem/ psychologiem szkolnym, dyrektorem w terminach ustalonych przez pracowników pedagogicznych szkoły.

    • Wyklucza się możliwość rozmów z nauczycielami podczas lekcji oraz przerw międzylekcyjnych.

     

    4.  Telefoniczne rozmowy wychowawcy, pedagoga z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów.

    • Ramy czasowe kontaktu telefonicznego z wychowawcą wyznaczają dni i godziny pracy szkoły.

     

    5. Przekazywanie informacji dotyczących ucznia w formie pisemnej za pomocą dziennika elektronicznego.

    • Komunikator w dzienniku elektronicznym służy do przekazywania informacji organizacyjnych. Kwestie wychowawcze dotyczące poszczególnych uczniów omawiane są podczas indywidualnych rozmów z rodzicami.

     

    V. Obowiązki rodzica/prawnego opiekuna wobec dziecka:

     

    1. Systematyczne kontrolowanie zapisów w dzienniku elektronicznym, w którym przekazywane są informacje ze szkoły.

    2.  Kontrolowanie postępów dziecka w nauce oraz frekwencji w dzienniku elektronicznym.

    3.  Wyrażanie pisemnej zgody na:

    1. udział dziecka w zajęciach zorganizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców;

    2. udział dziecka w akcjach  typu „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”;

    3. nieodpłatne publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły;

    4. udział dziecka w wyjściach klasowych i wycieczkach ( do kina, teatru, na basen, wycieczkę krajoznawczą lub inną);
      

    4.  Ponoszenie odpowiedzialności  za zniszczenia i kradzieże dokonane przez dziecko w szkole.

     

    Inne obowiązki:

    • W trosce o dobro dziecka rodzic/prawny opiekun powinien informować wychowawcę i/lub nauczycieli, pedagoga szkolnego, pielęgniarkę szkolną o trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, materialnej dziecka.
      
    • W przypadku konieczności przyjmowania przez dziecko leków podczas pobytu w szkole rodzic/prawny opiekun dziecka składa do dyrektora pisemną prośbę o umożliwienie dziecku przyjmowania leków w szkole. Do pisma dołącza zaświadczenie lekarskie zawierające sposób dawkowania leku.
      
    • W przypadku dłuższego wyjazdu rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opieki nad dzieckiem innej osobie z podaniem jej personaliów i podaniem kontaktowego numeru telefonu. Konieczne jest także złożenie pisemnej zgody na odbiór dziecka ze szkoły przez wskazaną osobę/osoby.
      
    • Rodzic/prawny opiekun powinien osobiście pisać usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole w dzienniku elektronicznym. Brak usprawiedliwienia w terminie 14 dni od powrotu dziecka do szkoły oznacza wpisanie przez wychowawcę nieobecności nieusprawiedliwionych.

     

     

    VI. Zgłaszanie uwag:

     

    Wszelkie problemy i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów, rodzice/opiekunowie zgłaszają i rozwiązują, z zachowaniem następującej kolejności rozmów:
     

    1.  Z nauczycielem uczącym danego przedmiotu/ nauczycielem świetlicy,
     

    2.  Z wychowawcą klasy/ grupy świetlicowej;
     

    3.  Z pedagogiem lub psychologiem szkolnym;
     

    4.  Z kierownikiem świetlicy szkolnej (w przypadku spraw związanych z pracą świetlicy);

     

    a w wyjątkowych przypadkach, po przebyciu w/w drogi służbowej z:
     

    5.  Z dyrektorem szkoły,
     

    6.  Z Radą Pedagogiczną.

     

     

    VII. Dokumentowanie kontaktów nauczyciela z rodzicami/prawnymi opiekunami:

     

    1.  Informacje dla rodziców nauczyciel notuje w dzienniku elektronicznym, rodzic zapoznaje się z nimi.
     

    2. Oceny postępów uczniów w nauce nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym  w ciągu tygodnia od wystawienia oceny.
     

    3. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do pisemnego, poprzez dziennik elektroniczny,  usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie 14 dniu od powrotu dziecka do szkoły.
     

    4.  Zwolnienie dziecka z zajęć następuje po wcześniejszej pisemnej prośbie rodzica/ prawnego opiekuna; zwolnienia archiwizowane są w segregatorze wychowawcy.
     

    5. Fakt odbycia rozmowy z rodzicem/prawnym opiekunem oraz zwięzła informacja na temat treści rozmowy są odnotowywane w  dzienniku elektronicznym.
     

    6. W przypadku klasowych spotkań z rodzicami wychowawca sporządza listę obecności rodziców/ prawnych opiekunów na zebraniu, stanowiącą załącznik do protokołu z zebrania.  Na jej podstawie  uzupełnia w dzienniku elektronicznym frekwencję udziału rodziców w spotkaniu.
     

    7. Wychowawca może wysłać do rodzica/prawnego opiekuna ucznia pisemne wezwanie do szkoły w sytuacji dłuższego braku jego kontaktu ze szkołą (nieobecność na zebraniach, nie zgłaszanie się na ustną lub telefoniczną prośbę wychowawcy).